News


प्रवेशासंबंधी महत्वाची सूचना - शैक्षणिक वर्ष 2021-22

प्रवेशासंबंधी महत्वाची सूचना - शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक कागपत्रे  http://www.dtemaharashtra.gov.in/Notifications/Cicular_11_5_21.pdf